Tài liệu: Quyết định 32/2008/QĐ-BTC về khấu hao TSCĐ trong HCSN

Loại: Kế toán công

Ngày đăng: Ngày 14 tháng 4 lúc 17:28
File download: Icon 32-2008-qd-btc.doc

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Tác giả: Bộ Tài Chính