Văn bằng 2 Chính quy

Ngày đưa tin: Ngày 20 tháng 3 lúc 8:8

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

 

NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Chuyên ngành đào tạo: Kế toán

STT

Tên học phần

Khoa/ban

Số tín chỉ

Kiến thức đại cương và cơ sở khối ngành

29

1

Kinh tế vi mô I

KTPT

3

2

Quản trị học

QTKD

3

3

Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (nâng cao)

LLCT

3

4

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (nâng cao)

LLCT

2

5

Toán cao cấp

T-TK

4

6

Kinh tế vĩ mô I

KTPT

3

7

Nguyên lý kế toán

KT-KT

3

8

Lý thuyết tài chính tiền tệ

TCNN

3

9

Nguyên lý thống kê kinh tế

T-TK

3

10

Kinh tế quốc tế

KTPT

2

Kiến thức ngành, chuyên ngành

35

11

Kế toán tài chính 1, 2

KT-KT

4

12

Hệ thống thông tin kế toán 1

KT-KT

3

13

Kiểm toán

KT-KT

4

14

Kế toán chi phí

KT-KT

3

15

Kế toán quản trị

KT-KT

4

16

Kế toán tài chính 3, 4

KT-KT

4

17

Hệ thống thông tin kế toán 2

KT-KT

3

18

Kế toán hành chính sự nghiệp

KT-KT

2

19

Kế toán tài chính 5

KT-KT

3

20

Phân tích hoạt động kinh doanh

KT-KT

3

21

Hệ thống thông tin kế toán 3

KT-KT

2

Học phần tự chọn

6

22

Thuế

TCNN

Chọn 2 trong 3: 2x3=6

Thanh toán quốc tế I

NH

Quản trị tài chính

TCDN

Thực tập và tốt nghiệp

10

Tổng cộng khối lượng kiến thức toàn khóa:

80

Tổng cộng chương trình đào tạo không kể 2 môn Kinh tế vi mô I và Quản trị học:

74

 


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

 

NGÀNH KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Chuyên ngành đào tạo: Kiểm toán

STT

Tên học phần

Khoa/ban

Số tín chỉ

Kiến thức đại cương và cơ sở khối ngành

29

1

Kinh tế vi mô I

KTPT

3

2

Quản trị học

QTKD

3

3

Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (nâng cao)

LLCT

3

4

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (nâng cao)

LLCT

2

5

Toán cao cấp

T-TK

4

6

Kinh tế vĩ mô I

KTPT

3

7

Nguyên lý kế toán

KT-KT

3

8

Lý thuyết tài chính tiền tệ

TCNN

3

9

Nguyên lý thống kê kinh tế

T-TK

3

10

Kinh tế quốc tế

KTPT

2

Kiến thức ngành, chuyên ngành

37

11

Kế toán tài chính

KT-KT

6

12

Kế toán chi phí

KT-KT

3

13

Kế toán quản trị

KT-KT

3

14

Kiểm toán 1

KT-KT

3

15

Hệ thống thông tin kế toán

KT-KT

6

16

Quản trị tài chính

TCDN

3

17

Thuế

TCNN

2

18

Kiểm toán báo cáo tài chính 1

KT-KT

2

19

Kiểm toán báo cáo tài chính 2

KT-KT

2

20

Kiểm soát nội bộ

KT-KT

2

21

Kế toán quốc tế 1

KT-KT

2

22

Kế toán quốc tế 2

KT-KT

3

Học phần tự chọn

4

23

Lý thuyết kế toán

KT-KT

Chọn 2 trong 4: 2x2=4

Kiểm toán hoạt động

KT-KT

24

Luật doanh nghiệp

LKT

Phân tích và thẩm định ĐTTC

TCDN

Thực tập và tốt nghiệp

10

Tổng cộng khối lượng kiến thức toàn khóa:

80

Tổng cộng chương trình đào tạo không kể 2 môn Kinh tế vi mô I và Quản trị học:

74